سیستم های معماری خدمات در H.323 و SIP – مقایسه - برترین مقالات کامپیوتر
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

  یکی از بزرگترین چالش های شبکه های IP نسل آینده ارائه خدمات کنفرانس از راه دور چند رسانه ای می باشد . بعلاوه ارائه خدمات جدید شامل جانشین شدن بر سیستم تلفنی قدیمی می باشد . علاوه بر مشکلات کلی با حمایت از خدمات زمان حقیقی در شبکه IP ( مثل QOS ) ، این خدمات توجه خاصی را بر کنترل خدمات تکمیلی و مکانیزم های برای پیشرفت موثر و سریع آنها مبذول دارد . این دو روش مطوئن در چند رسانه ای محدود IP ، برنامه های Suites پروتکل H.323 و SIP   می باشد . مقایسه های متعددی از این دو پروتکل پیش از این به چاپ رسیده است اما سیستم معماری خدمات سیستم معماری خدمات

یکی از بزرگترین چالش های شبکه های IP نسل آینده ارائه خدمات کنفرانس از راه دور چند رسانه ای می باشد . بعلاوه ارائه خدمات جدید شامل جانشین شدن بر سیستم تلفنی قدیمی می باشد . علاوه بر مشکلات کلی با حمایت از خدمات زمان حقیقی در شبکه IP ( مثل QOS ) ، این خدمات توجه خاصی را بر کنترل خدمات تکمیلی و مکانیزم های برای پیشرفت موثر و سریع آنها مبذول دارد . این دو روش مطوئن در چند رسانه ای محدود IP ، برنامه های Suites پروتکل H.323 و SIP   می باشد . مقایسه های متعددی از این دو پروتکل پیش از این به چاپ رسیده است اما سیستم معماری خدمات سیستم معماری خدمات آنها ارائه می دهد . سیستم های معماری پروتکل اصلی پیگیری شده توسط مقایسه دقیق مکانیزم های تکمیلی خدمات بررسی شده است و این تحقیقات از طریق مثالهای جزئی برای کنرتل خدمات تکمیلی در SIP و H.323 حمایت نشده است . اگرچه دو سیستم معماری پروتکل کاملا" مشابه می باشد ، نشان داده شده است که تفاوتهای قابل توجهی با توجه به سیستم های معماری خدمات تکمیلی آنها وجود دارد . H.323 و SIP که هنوز کامل ترین روش استاندارد می باشد ، بر خدمات تکمیلی ( متمرکز شده است ) ، تاثیر مستقیم با PSTN و قابلیت عملکرد داخلی میان اجراهای مختلف متمرکز بوده است . این تحقیق فواید بسیار آشکار برای ( اجراهای ) عملکردهای تلفنی IP دارد . SIP با یک حوزه گسترده تر و با ارائه علم معناشناسی و ساختار دستور را برای محدوده وسیع کاربردهای معین و خدمات ممکن تعیین نمی کند ، این تحقیق رنج مشکلات قابلیت عملکرد داخلی را تحمل می کند . همزیستی و وجود هر دو پروتکل می تواند با تاکید بر اهمیت کار مشترک میان آنها پیش بینی گردد .

 

1- مقدمه

گسترش و توسعه کافی و سریع خدمات جدید راه اندازهای مهم برای کار چند رسانه ای گسترده می باشد . در دنیای اینترنت استاندارهای (H.323) ITU-T و (SIF) IETF اهمیت خاصی برای خدمات تلفنی گسترده دارد . اگرچه این سیستم های معماری به نام          (( صوت IP )) ، خدمات بیشتری نسبت به تنظیم فراخوان های صورتی ارائه می شوند . انتظارات و نیازها چنین هستند : ارائه خدماتی که بخوبی از مکانیزم های تلفنی برای حمایت اجرا و تلفیق مشخصه های جدید شناخته می شود . مقایسه دو استاندارد در این تحقیق بر مفاهیم اجرای خدمات آنها توجه دارد .

    برخی مطالعات پیش از این یا مقایسه H.323 و SIP چاپ شده اند . آنها به           سیستم های معماری فراخوان اصلی رجوع می کنند و بر مسائلی مثل و پیچیدگی و میزان پذیری متمرکز می باشد . صفحه 27 بر موضوعات و بررسی های خدمات کاربرد این دو استاندارد برای همه یک سیستم معماری خدماتی براساس معیار مشتق شده از TINA متمرکز می باشد . تاکنون مسائل اجرای خدمات واقعی به طور جزیی مورد بحث قرار نگرفته است .

    در این مقاله ، H.323 و SIP بر اساس معیار زیر مقایسه شده است که این معیارها سالم حالت استاندارد ، خدمات حمایت شده ، سیستم معماری خدمات تکمیلی ، مکانیزم های گسترش اختصاصی و مکانیزم های انتقال ، قابلیت عملکرد داخلی با GSTN و موضوعات ایجاد خدمات می باشد . مشخصه های فراخوان اصل راه اندازی فراخوان و خواهان هستند اصلاحات و تعدیل های جلسه از خدمات تکمیلی متمایز شده است . درک این موضوع که گسترش تنها به معنای آغاز همه انواع توسعه نمی باشد . بلکه به معنای تکمیل و عملکرد داخلی است ، مهم می باشد . کیفیت موضوعات خدمات ، خدمات شبکه ای ، خواهان کنفرانس و نشان دادن موضوعات با توجه به پیچیدگی و عملکرد را خواهان است که در محدوده این مقاله نمی باشد .

    باقیمانده مقاله چنین ادامه یافته است . در فصل 2 ، یک دیدگاه و بررسی اصلی بر سیستم معماری پروتکل و وضعیت استاندارد سازی آنها ارائه شده است که با بخشی از مشابه کلی و تفاوتهای این دو روش نتیجه گیری شد . یک مقایسه تفاوتهای مهمی را نشان می دهد . بیانات ما در بخش 4  با ابزار و کمک مثالهای خدمات واقعی مشخص شده است . سرانجام ، با خلاصه کردن این نتایج این تحقیق نتیجه گیری شده است . 

 

2- سیستم معماری پروتکل اصلی

1-2- پروتکل اصلی H.323

ITU-T کار را از طریق تعیین پروتکل های VOIP در می 1995 آغاز کرد . در دسامبر 1996 ، گروه تحقیقی 16 ، H.323 را گذراندند همانطور که بعنوان استانداردی برای کنفرانس ویدئویی زمان حقیقی بیش از کیفیت تضمین نشده خدمات LANS مراجعه شد . این پیشنهاد پایانه ها و ورودی های دیگری را نشان می دهد که ارتباط چند رسانه ای بیش از شبکه های پیام را ارائه می دهد . حمایت صوتی الزامی است در حالیکه اطلاعات و ویدئو اختیاری است . یک مرحله استاندارد سازی سریع و بین شبکه ای مستقیم با PSTN اهداف اصلی برای آغاز کار می باشد . برخی پروتکل های موجود بطور مستقیم ( RTCP , RTP ) مجددا" استفاده می شود ، بقیه پروتکل ها از راه اندازی پروتکل ITU-T H.320 مشتق شده است در حالیکه پروتکل RAS باید از Scratch  طراحی شده باشد . H.232.V.1 کنترل فراخوان اصلی از عملکردهای سیگنال RAS برای ثبت نقطه آخر کنترل پذیرش و رفع مشکل آدرس مورد نیاز می باشد . عملکرد سیگنال  فراخوان شامل تنظیم ارتباط ، تبادل ظرفیت و روش ها یکانال منطقی باز می باشد . نشت هادر H.323 بطور عادی جفت ، شده اند می توانند بیرون از ارتباط نقطه به نقطه از طریق کنترل کننده چند نقطه ای ایجاد شوند که کنفرانس و کنترل تالار کنفرانس را انجام می دهد . برای جلوگیری از قابلیت قیاس یک توسعه برای کنفرانس های جفت شده در H.323 معین شده است .

    در میان پیشرفت های دیگر ، شکل 2 از H.323 خدمات پیشرفته را در بالای H.323  ممکن می سازد . ITU-TSGIT به پیشنهادات H.450 تکمیل می گردد به طوری که از خدمات تکمیلی بیش از شبکه های IP حمایت می کند . این محدوده H.323 V.2 در شکل اترسیم شده است و اجزای انتخابی ( سفید ) و اجباری              ( خاکستری ) را نشان می دهد . H.450-1 یک پروتکل عملکرد عمومی را در بالای H.225.5-CC برای همه خدمات تکمیلی معین می سازد .

    آن همچنین مشخصه های مهمی است که پیش از این استاندارد شده است و          مشخصه های جدید در یک مرحله در حال اجرا اضافه شده است . جدول 1 ، فهرست مشخصات ترسیم شده و استاندارد شده را نشان می دهد .

 

2-2- پروتکل اصلی SIP

    گروه کنترل نشت چند رسانه ای چند جانبه IETF یک سیستم معماری کنترل را برای مشخصه های تلفنی بیش از اینترنت گسترده معین می کند که چند رسانه کنفرانس را تلفیق می سازد . جز اصلی پروتکل آماده سازی نشت می باشد که بوسیله MMUSIC WG همانطور که یک استاندارد را در سال 1999پیشنهاد کرد ، مشخص شده است . SIP سیگنال گسترده و عملکرد کنترل را برای میزان وسیعی از ارتباطات چند رسانه ای ارائه می دهد . عملکردهای اصلی چنین هستند : موقعیت منابع ( دو طرف ، دعوت برای جلسات خدمات و مذاکره پارامترهای جلسه ) برای انجام این عملکرد ، SIP تعداد کمی از پیام های متن را ارائه می دهد که میان واحدهای نظیر SIP تبادل می شود . واحدهای شبکه سرویس دهندگان وکالت و تغییر مسیر را می خواهند که بوسیله پیام طی می گردد می تواند برای حمایت مثل حل مشکلات آدرس استفاده       گردد . در این روش ، SIP خط اصلی براساس REC 243 شامل همه عملکردهای کنترل فراخوان اصلی در یک تراکنش سیگنال با استفاده از پیام درخواست INVITE می باشد .

    این جلسه خودش در دو سطح توصیف شده است . همچنانکه پروتکل SIP شامل آدرس های دو طرف و مشخصه های پردازش پروتکل می باشد ، توصیف         جریان های رسانه ای که میان دو طرف جلسه چند رسانه ای تبادل شده است بوسیله پروتکل دیگر مشخص شده است . IETF حاکی از پروتکل توصیف جلسه می باشد که در حقیقت یک پروتکل نیست شلک توصیف رسانه متن می باشد که می تواند در متن پیام SIP حمل گردد . زمانی که متن پیام به SIP آشکار می باشد . هر توضیح جلسه می تواند منتقل گردد . از جمله یک اتصال وب . در این روش ، جلسات SIP به فراخوان های تلفنی یا کنفرانس های تلفنی محدود نشده است بلکه همچنین می تواند شامل گزارش اطلاعات مصل جلسات وابسته به توضیح جلسه شود . SDP همچنین به زمان بندی لحظه توقف وش روع جلسه یا شرح جلسات اخیر اجازه می دهد . در ادامه ، ما به SDP در متن SIP مراجعه می کنیم .

    علاوه بر SIPRFC خط اصلی ،چند پیش نویس IETF ، سیستم معماری را با توجه به خدمات تکمیلی کنترل فراخوان ، برنامه ریزی مشخصه و خدمات ، کنفرانس ها ، مدیریت حق تقدم و موضوعات بین شبکه ای کامل می کند . در این روش استاندارد سازی تلفنی IETFSIPIP هنوز در حال پیشرفت است و به یک حالت نهایی رسیده است . RFC ها و پیش نویس ها تحت اصلاح مداوم از طریق تنظیم IETFSIP WG می باشد .

    علاوه بر تنظیم جلسه اصلی که در RFC خط اصلی SIP وجود دارد ، هیچ استانداردی از خدمات کنترل فراخوان تکمیلی نسبت به برخی پیشنهادات در پیش نویس های IETF وجود ندارد . پروتکل خط اصلی SIP برخی حمایت های محدود را برای کنترل فراخوان مثل فراخوان ، تعدیل جریان رسانه یا خاتمه فراخوان ارائه می دهد اما استفاده از این مشخصه ها نمی تواند بطور ضمنی شامل خدمات تکمیلی مشخص گردد .

IETF عموما" ، اهمیت خدمات تکمیلی کنترل فراخوان گسترده را شناسائی کرده است . در جولای 2000 SIP WG توصیف یک پیش نویس از یک چهار چوب برای گسترش کنترل فراخوان SIP را مشخص ساخت . تا زمان حال ، تنها خدمات تکمیلی کمی براساس این پیشنهاد توصیف شده است .

    کنفرانس هادر SIP بطور عادی کنفرانس های بی اهمیت می باشند که از یک کاربر می تواند دعوت گردد . برخی توسعه های SIP برای مدیریت کنفرانس های چند نقطه ای توزیع شده رسم شده است اما طی نشده است کنترل کنفرانس این گسترده ، خواهان کنترل تالار کنفرانس می باشد یا حمایت از نقش ها ، در محدوده SIP        نمی باشد .

    علاوه بر پردازش جلسه با استفاده از IETF,IPTE1 WG,SIP چند امکان را برای برنامه ریزی خدمات هم برای مدیران و هم برای کاربران پیشنهاد می کند .

    این موضوع بطور جزیی در یکی از بخش های زیر مورد بحث قرار خواد گرفت . شکل 2 ، راه انداز پروتکل IETF SIP را ترسیم می کند . کار در گسترش های در حال پیشرفت را شامل شده است و بدون وابستگی به سیگنال جلسه SIP از پردازش رسانه صورتی / تصویری نشان داده شده است .

 

3-2- مقایسه سیستم های معماری اصلی

    این دو سیستم های معماری SIP,VOIC و H.323 براساس مفاهیم مشابه می باشد . جداول زیر ، اجزا و پروتکل های دو روش را نشان می دهد . H.323 و SIP از شباهت های با توجه به عملکرد موقعیت خدمات تشکیل شده است . در SIP و همچنین H.323 کنترل مشخصه و فراخوان اصلی اساسا" در پایانه ها اجرا شده است . برای مشخصه های مورد نیاز برای حمایت شبکه ، سرویس دهندگان در این شبکه ها در نظر گرفته شده اند .

    ممکن است فرض شود که H.323 و SIP در آینده نزدیک همگرا می شوند ، مخصوصا" در حالیکه SIP یک وضعیت اجرای مناسب را بدست خواهد آورد . هنگام مشاهده خدمات تکمیلی ، بلوغ استاندارد سازی بطور قابل ذکری با H.323 متفاوت        می باشد . هنگام مشاهده خدمات تکمیلی ، بلوغ استاندارد با این حال ، انتظار می رود که SIP راستای مشابهی مثل H.323 را در نظر بگیرد . هر دو این ها ، چهارچوب کلی را برای مشخصه های کنترل فراخوان معین می سازد که یک مرحله استاندارد سازی و قوانین استاندارد سازی را برای تکمیل مشخصه های جدید معین می گردد .

    از سوی دیگر ، H.323 مثل SIP بی اهمیت گردد . هنگام مشاهده روش تنظیم فراخوان H.323 و ITU-T روش اتصال سریع انتخابی و سیگنال را از طریق UDP معرفی کرده است . اتصال سریع مشابه تنظیم جلسه SIP کم اهمیت است که از آغاز کانال کنترل فراخوان ، تبادل ظرفیت و روش کانال منطقی در یک تراکینش سیگنال ترکیب می گردد .

    تفاوت اصلی میان این دو پروتکل در محدوده هدف عملکرد قرار دارد . SIP مثل یک پروتکل تراکنشی کلی برای تنظیم جلسات طراحی شده است . صورت و ( مولتی مدیا ) چند رسانه ای  تنها یک کاربرد ممکن از SIP می باشد . هنگامی که از چند رسانه ای یا صوت حمایت نمی شود ، یک عامل کاربر SIP اصلی می تواند بسیار مختصر باشد . H.3323 از سوی دیگر ، بعنوان راه انداز پروتکل کنترل با تمرکز بر کاربرهای چند رسانه ای از جمله تلفنی طراحی شده است . به طور طبیعی ، به خاطر اینکه این محدوده در مقایسه با SIP محدودتر می باشد ، گستردهتر کاربرد برای H.323 به وسعت SIP نمی بشاد . یک جفت از نمونه های نقطه پایانی تشکیل شده از زیر مجموعه مشخص عملکرد کامل H.323 پیش از این مشخص شده است . حتی این مجموعه ها پیچیده تر از عوامل کاربر SIP می باشند .

    از سوی دیگر H.323 یک مشخصه دقیق تر و جزئی تر از عملکرد چند رسانه ای و صوتی را ارائه می دهد .

توجه این مقاله در مقایسه سیستم معماری خدمات H.323 و SIP می باشد ،         فصل های بعدی یک نگاه دقیق تر از مرحله تکمیل خدمات و مقایسه دو روش را ارائه      می دهد  .

 

3- سیستم معماری خدمات

1-3- سیستم معماری خدمات H.323

در این بخش 30 نمونه اصلی برای کنترل خدمات تکمیلی که اخیر در H.323 موجودات ، توضیح داده شد . این نمونه ها شامل کنترل مشخصه توزیع شده (H 450 ) ، کنترل همزمان مشخصه (H.323) و کنترل مشخصه لایه کاربری می باشد .

1-1-3- کنترل مشخصه توزیع یافته با استفاده از H.450

دسته بندی مشخصات در H.323

مشخصه ها در H.323 می تواند به 3 گروه تقسیم گردد : مشخصه های محلی ،              مشخصه های شبکه ای و خدمات تکمیلی

    مشخصه های محلی می تواند در نقاط پایانی بدون نیاز به سیگنال خاص صورت پذیرد .

مثالها برای مشخصه های محلی چنین هستند : تکرار فراخوان ، تاریخچه فراخوان و فهرست های فراخوان کتاب آدرس فراخوان ، شماره گیر سرعت ، عملکردهای خصوصی مثل عدم مزاحمت و غیره . یک جفت از مشخصه ها وجود دارد که نیاز به کنترل دارد . این مشخصه های شبکه ای در یک روی مرکزی در نگهدارنده در تکمیل شده است . مثالها حل مشکلات آدرس ، پذیرش فراخوان ثبت جزئیات فراخوان ، قطع نام / عدد شماره و غیره می باشند .

    گروه سوم از مشخصه ها ، مجموعه خدمات تکمیلی می باشد . این             مشخصه هایی هستند که نیاز به سیگنال خاص میان واحدهای مربوطه دارند . مثالها برای خدمات تکمیلی شامل پیشروی فراخوان ، انتقال فراخوان ، تکمیل فراخوان ، نگهداری فراخوان و غیره می باشد .

 

فلسفه طرح H.450

سیستم معماری خدمات تکمیلی H.450 از یک عملکرد مرکزی تا جای ممکن استفاده می کند . واحدهای مشابه بطور مستقیم با استفاده از سیگنال H.450 بدون دارا بودن کنترل شبکه مرکزی ارتباط برقرار می کنند . برای این مشخصه ها که به کنترل مرکزی نیاز دارند ، یک سرویس دهنده مشخصه استفاده می گردد که شکل خاصی از یک نقطه پایانی M.323/H.450 می باشد . مثالهایی که یک سرویس دهنده مشخصه به آن نیاز دارد شامل کاربر بدون وکیل ، سرویس دهنده پیام گیر ، سرویس دهنده ACD مشخصه گروهی می باشد.

    علاوه ، کنترل مشخه توزیع یافته ، H.450 نیز یک نمونه را توصیف می مند که طرفین عملکرد H.450 می تواند H.450 بجای نقطه نهایی انتقال یابد . یکی از مهمترین نیازهای طراحی H.450 ساده سازی مشخصه ها با شبکه های خصوصی و عمومی می باشد .

    بعلاوه ، H.450 برای پروتکل های وسیع که در بخش بعد توصیف می گردد ، طراحی شده بود . این H.450 شامل چند مکانیزم برای تضمین عملکرد میان نقاط نهایی با تفاوت سیستم ها می باشد که یک پیش شرایط برای استقرار و عملکرد مشخصه جدید می باشد .

 

 

 

گسترش H.450

    H.450 فقط یک مجموعه خدمات تکمیلی نیست ، بلکه چند مکانیزم را ارائه           می دهد که به گسترش آسان این مجموعه مشخصات اجازه می دهد این بخش یک بررسی از سیستم معماری H.450 و مکانیزم گسترش آن را نشان می دهد .

 

2-1-3- کنترل مشخصه همزمان با استفاده از H.323 Annexl

    کنترل مشخصه همزمان روش مخالف می باشد همانطور که برای سیستم         معماری H.450 مقایسه شده است . سرویس دهنده کنترل مشخصه همزمان روش مخالف می باشد همانطور که برای کنترل مشخصه ها در نقاط نهایی استفاده شده است . این روش در H.323 Annexl  مشخص شده است . نقاط نهایی برایH.323 Annexl هنوز از سیگنال عملکرد برای کنترل فراخوان اصلی استفاده می گردد . این قابلیت عملکرد درونی فراخوان اصلی با نقاط نهایی H.323/H.450 عملکرد نتیجه      می دهد . این شامل شیره اصلی برای کنترل عملکردهای  رابط کاربر مثل مرحله کلیدی ، پیام های نمایشی و نشانگرهای مشخصه می باشد . هوشمندی کمی در نقاط انتهایی وجود دارد . راههایی منطقی و معنا در سرویس دهنده متمرکز مشخص می باشد . این امر گسترش مشخصه ها را ممکن می سازد . تنها سرویس دهنده مشخصه باید امروزی گردد و نقاط پایانی نباید تغییر کند .

    از سوی دیگر ، هیچ علم معناشناسی استاندارد شده ای برای مشخصات و ویژگیها وجود ندارد . علم معناشناسی وابسته به اجزا می باشند . برنامه های کاربردی که می خواهند از عملکرد مشخصه و ویژگی برای اولین گروه کنترل فراخوانی استفاده کنند ، نیاز به رابط عملکردی (API) دارند که نمی تواند به راحتی با استفاده از شیوه محرک و انگیزنه ارائه شده باشد . یک کنترل انگیزه و محرک رو به پایین بیشتر مساله درجه بندی و سنجش به دلیل ویژگی پردازش در مولفه های شبکه متمرکز می باشد .

3-1-3- کنترل همه برنامه کاربردی با استفاده از H.323 Annex k

H.323 Annex k یک راه اختیاری را برای کنترل کردن سرویسها در H.323 را مشخص و تعریف می کند .  H.323 Annex k توسعه و گسترش سرویسهای جدید را بدون به روزدرآمدن قرارداد H.323 و نقاط پایانی H.323 را ممکن می سازد . Annex k یک مرحله خدماتی را با روی حدوپایه کنترل فراخونی H.323 ارائه        می کند . جلسه کنترل سرویس و خدمات می تواند پس از مبادله کردن اطلاعات مربوطه در پیامهای H.225-CC یا RAS تشکیل شود . این مکانیزم برای کنترل سرویس مستقل از فراخوانی و مرتبط با فراخوانی می باشد . جلسات کنترل خدمات و سرویس می توانند بین نقاط پایانی یا بین نقاط پایانی و شبکه ( مثلا" GLC) نگه داشته شوند .

    قرارداد HTTP در کانال کنترل خدمات برای پیشنهاد کردن ( ارائه شده )  ، انتخاب کردن و فعال کردن سرویسها به کاربرده شده است . منطق سرویس و خدمات در صفحات ، نسخه ها HTML توصیف شده است که از طریق قرارداد HTTP منتقل شده اند . بنابراین این مشخصات و ویژگیها می تواننند از دستگاه حرکت دهنده یک جستجوگر وب قراردادی ( شامل شده PDAS کنترل شده باشند .

    برنامه های کاربردی نمونه ممکن است شامل انتقال صفحات XML احتمالا" شامل زبان برنامه نویسی و جاوا ، بارگذاری کردن اطلاعات و أگهی ها یا منتقل کردن زبان های برنامه نویسی پردازش فراخوانی از سرویس گیرنده به GIL باشد یک سناریو نمونه ، در بخش 4.3.2 تشرع شده است .

 

2-3- معماری سیستم سرویس SIP

    مثل H.323 /A.450 ، کنترل SIP براساس مدل کنترل توزیع شده میباشد . همان موادی که SIP وابسته به پایانه های هوشمند واقعی و درست می باشد ، قرارداد محرک و انگیزه یا گردشی کار براساس کنترل از راه دور ، تاکنون مورد توجه قرار گرفته است . برای SIP مقوله های مشابه می تواند مثل H.323 به کار برده شوند ، مشخصات و ویژگیهای محلی ، مشخصات و ویژگیهای شبکه ای ، مجوز می خواهند و کیفیت وضوخ در یک پروکسی SIP و سرویسهای تکمیلی و  اختصاصی مورد توجه می باشد . آمار در تعیین سرویسهای تکمیلی و اضافی ، SIP با یک شیوه متفاوت آغاز می شود همان طور که با H.323 و تلفن استاندارد مقایسه شد . در حائی که اجرای سرویس و خدمات سنتی تکمیلی استاندارد شده است ، SIP ، عوامل و عناصر زیادی ( شیوه ها ، سرصفحه ها ) را برای عملکرد ساختن ساختار خدمات و سرویسها را ارائه می کنند . شیوه ها و پیامهای درخوسات SIP مثل INVITE را مشخص می کنند ، در حالیکه سرصفحه ، شناسائی کننده های پارامترهای پیام مثل گیرنده ( به ) یا متمایز کننده های مسیر ، ( مسیر ) می باشند .

    اخیرا" با پیشنهاد چارچوب کاری کنترل فراخوانی SIP WG ، را به صورت قوانینی تغییر کرده است ، چگونه شناساتی کردن سطها و گسترشهای SIP برای سرویسها ی خدمات تکمیلی و اضافی برای ممکن ساختن راه استاندارد شده احضار و فراخوانی و انتقال تعیین شده اند . علاوه بر آن SIP ، احتمالات مختلف زیادی را برای برنامه ریزی خدمات و سرویسها با زبانهای نام گذاری شده ( اختصاص داده شده ) ارائه می دهد . اجرای خدمات ( خدمات اجرا ) در SP می توانند در کل توسط و با استفاده از مکانیزمهای قرارداد خط مبنا و SIP

    بسطها و گسترشهای مشخص ( سرصفحه ها ،شیوه ها ، چارچوب کنترل فراخوانی SIP ) یا توسط زبانهای اختصاص داده شده (SIP-CPL-SFP-CGL-SIP) برای سرویس دهنده شبکه بر اساس برنامه ریزی سرویس انجام شوند .

    سرویسها و خدمات تکمیلی و اضافی ، بسطها و توسعه های قرارداد و SIP خط مبنا با اشاره به استاندارد و معیار پیشنهاد شده ( 2543 RFC ) ، هیچ سرویس و خدمات تکمیلی استاندارد شده در SIP وجود ندارد . 2543 RFC تنها یک شناخت احتمالی از مشخصه CALL Hold براساس پارامترهای SDP را تشریح می کند . همچنین ، طرحهایی وجود دارد که دیاگرامهای متوالی ( سلسله مرابت ) نمونه را مشخصه ها و خصوصیات خاص مثل Call Hold و غیره را نشان می دهد . برخی از این سرویسها و خدمات تکمیلی می توانند توسط عملکردهای قرارداد خط مبنا SIP یعنی توسط درخواستهای SIP و توصیف نشست منتقل شده شناخته شوند اما آنها نمی توانند به گروه متناظر سیگنال ( مخابره ) شده باشند .

    برای خدمات و سرویسهای تکمیلی دیگر ، تعیین و تعریف سرصفحه های جدید و شیوه های جدید در طرحهای زیادی انجام شده است . جائی که تعین و تعیرف عناصر جدید قرارداد در کل برای هر مشخصه جدید قابل کاربرد است ، یک طرح اخیرا" منتشر شده ، یک چارچوب ویژه را برای بسطهای کنترل فراخوانی در رابطه با مشخصاتی مثل Call Transfer ، کنفرانسها ، Piclcup (A) Call Monitoring , Call Parkipi پیشنهاد می دهد . مولفان می خواهند مطمئن شوند که سرویسها و خدمات تکمیلی به طور واحدی مشخص شده اند و از همدیگر مجزا شده اند . این امر تائید استاندارد شده انتقال خدمات تکمیلی کنترل فراخوانی را ممکن می سازد . نوشتن این بررسی ، SIP WG تنها Call Transfer انتقال فراخوانی Call Dinersion indication,Mcssay Waiting بر اساس این چارچوب طراحی شده است . این امر ، تکامل SIP به سوی تعریف سرویسها و خدمات تکمیلی H.323,H.450 را نشان        می دهد .

    برای انتقالی که SIP ارائه می کند ، سه احتمال وجود دارد . برای اطمینان که سرصفحه های جدید SIP نشان دهنده مشخصه جدید ، توسط سرویس دهنده شناخته          شده اند ، SIP ، سرصفحه نیوز را ارائه می کند . مشخصات و ویژگیهای شناسائی شده توسط سرصفحه های جدید توسط نامشان مشخص شده اند که با IANA یا توسط نام معکوس موقعیتها آنها برای تضمین کردن عملکرد درست مثبت شده است . برای انتقال بحث براساس شیوه های جدید ( پیامهای درخواست ) ، سرصفحه Allow می تواند در یک درخواست SIP افزوده شود . سرصفحه Supproteol سرویس دهندهای را نشان می دهد که این مشخصات و ویژگیها توسط سرویس گیرنده تائید شده اند .

    اگر تائید یک ویژگی و مشخصه به طور آشکار درخواست نشده باشد ( مثلا" توسط Require ) ، بسطی و گسترشهای نامشخص به سادگی توسط دریافت سرویس دهنده کنار گذاشته شده اند . در غیر این صورت یک پیام خطا و اشتباه برای مجاز کردن آغاز کننده باری تغییر دادن پیام درخواست آن فرستاده شده است .

    انتقال دادن یک مجموعه پیام به جز SIP ممکن است نیز به عنوان یک بسط در نظر گرفته شده باشد . برای مثال ، مجموعه پیام ممکن است شامل صفحه وب نشان دهنده نقشه و طرح با موقعیت کنونی فراخوان شده باشد . بنابراین SIP می تواند برای کارهای دیگر مخابره کرده نشت مثل قرارداد PINT که از SIP برای تنظیم کردن فراخوانهای بین دو تلفن PSTN از طریق یک ISPN استفاده کند که دروازه تنظیم سومین گروه فراخوانی است ، بیشتر به کار برده شده است . زمانی که این فراخوانیها در PSTN پایان یافته باشند . پیام SIPBYE تنها رابطه مخابره کردن بین واحدهای PINT را متوقف می کند پایان می برد . این مقاله قوانین را برای برنامه کاربردی BYE در این مورد خاص ارائه می کند .

 

1-2-3 زبانهای برنامه نویسی سرویس

    در کل ، خلقت و ساختن در SIP می تواند با استفاده از زبان برنامه نویسی انجام شده باشد . ساختن خدرانی به معنای اجرا کردن منطق سرویس و خدماتی است که جریان خاص پیام شیوه ترکیبات H.450 ) را کنترل می کند یا روی یک درخواست پیام واکنش می دهد با هدف برادر پروکسی SIP ، سرویس دهنده های IETE ، زبانهای برنامه نویسی زیادی را طراحی کرده اند که می تواند برای اجرای خدمات آغاز شده توسط درخواستهای پیام به کار برده شود . IETF عموما" بین کاربران مطمئن و غیر مطمئن متمامیز می کند . برای کاربران غیر مطمئن یعنی کاربران نهایی ، زبان پردازش فراخوانی (CPL) ،شیوه هایی را برای چگونه کنترل کردن گردش کار SIPINVTE ارائه می کند . این به معنای تصمیم گیری از اینکه درخواست ورودی باید رد شود ، پیش رود یا پروکسی شود ، می باشد یا توصیه به کاربران بی تجربه عملکردهای CPL بسیار محدود بر جلوگیری از مسائل و مشکلات اجرا و امنیت می باشد . دو شیوه برای ایجاد خدمات ، برای کار برای نهایی مثل مجریان سرویس دهنده پیشنهاد شده است : SIP-CGI, SIP SERVLETS زبان های برنامه نویسی SIP-CGI از زبانهای برنامه نویسی HTTP-CGI ، زبانهای برنامه نویسی SIP-CGI        می تواند برای کنترل کردن جریان کامل گردش کار SIP دوباره احضار شده باشد . در حالیکه زبانهای برنامه نویسی SIP CGI مستقل از هر زبان برنامه نویسی می باشند .

SIP SERVLETS نیاز به محیط JSVS مثل HAVA SERVLETS دارند . به طوری که از برنامه نویسی وب مشخص است ، SIP SERVLETS می تواند توسط پیامهای ورودی فراخوانده شوند و چگونگی کنترل درخواستها را بر سرویسهای دهنده های SIP دستور می دهند .

    در این شیوه ، SIP ، مکانیزمهایی را برای برنامه نویسی سرویس ( خدماتی ) ارائه می کند که می توانند همه به سادگی به کار برده شوند . زمانی که آنها بر اساس شیوه های شناخته شده و مشهور برنامه نویسی باشند . این مزیت بزرگی است که با شیوه های برنامه نویسی محیط ها ایجاد خدمات تلفنی مثل شبوکه های هوشمند مقایسه شده است . برای تمام اجرائیات خدماتی روی سرویس دهنده های پروکسی SIP ،باید اطمینان حاصل شود که درخواست مسئولیت پروکسی ( نماینده ) SIP را عبور     می دهد . زمانی که شبکه هایی IP از مسیر آگاه نباشند ، SIP ، سرصفحه Route را برای تعیین کردن راهی که پیام باید برود را ارائه می کند .

    علاوه بر شیوه های برنامه نویسی تشریح شده در بالا هدف آن برنامه ریزی سرویسها و خدمات با زبانهای اختصاصی نامگذاری شده روی سرویس دهنده SIP        می باشد ، یک شیوه جدید استفاده از ریز برنامه های JAVA ( جاوا ) که در درخواستهای SIP به کار برده شده است را پیشنهاد می کند .

 

 

3-3- مقایسه معماریهای سیستم خدمات

    مقایسه شیوه های اجرای بین معماری سیستم خدماتی H.232 , SIP در این بررسی براساس معیارهای زیر بوده است :معماری سیستم ، بسطها وتوسعه های قرارداد ، کد تبط کردن پیام و برنامه ریزی ( برنامه نویسی / سرویس ) .

ویژگی کلیدی معماری سیستم H.323 معنی و شرح مشخص آن از         ماشین های وضعیت مجزا برای هر مشخصه مستقل از ماشین حالت و وضعیت پایه ای فراخوانی می باشد . از نقطه نظر مخابره کردن ، تکه عملکرد کنترل به چارپوب کاری و بسطها و توسعه ها ، نتیجه این جداسازی می باشد .  ITU-T قبلا" ماشین های حالت وضعیت مهمترین ویژگیهای تلفنی را با مشخصات و ویژگیهای بیشتر افزوده شده در هر چند هد ، استاندارد شده است . ساختار دستور با ASN.1 مشخص شده است و علم معناشناسی با استفاده از دیاگرامهای SDL تشریح شده اند .

این شیوه هدف گرا و پیچیده براساس دوره طولانی تجربه با اجرا و حفظ خدمات و سرویسهای تلفنی می باشند . در نتیجه ، چالشهای مهمی مثل الحاق و تلفیق بعدی مشخصات و ویژگیهای جدید یک سیستم حرکتی ( صفحه ، با عملکرد با نقاط پایانی همگن و اغلب نادیده انگاشته شده واحد زمینه بسیار مهم فعل و انفعال می تواند مرتبط باشد با استفاده کردن دوباره از قراردادهای PSTN ، راحتی از شبکه سازی با سیستم های تلفنی که از قبلا" وجود دارد ( ISDN./Q.SIG ) نیز مورد توجه قرار گرفته است . به طوریکه این شیوه ، چرخه های تولید بسیار کوتاه را ممکن می سازد .

SIP WG در سوی دیگر ، تنها دستورات اجرایی اصولی و اساسی را ارائه می کند . طبق استاندارد خط مبنا SIP ، مشخصات و ویژگیهای SIP به طور آشکار مخابره نشده است و ممکن است حتی در یک توصیف نشت انجام شده پنهان شده باشد .

با این وجود ، نقصهای مشخصات تعیین شده ، شناخته شده اند و فرآیند           ( مرحله ) استاندارد شده فاتح کننده تری در رابطه با اجرا مشخصات و ویژگیها مبنا قرار داده شده است . ( مسلم فرض شده است ) . IETF منیت بر تلاش بیشتر در آینده نزدیک برای ادامه دادن با H.323 است . 

    برای انتقال و بحث توسعه ها و بسط ها مشخصه ، H.450 ، انتقال قوانین فردی و ویژه را در راستای پیامهای درخواست را ممکن می سازد . این قوانین ، برگیرنده آنچه را که باید انجام دهد را دستور می دهند ، اگر توسعه و بسط مشخص نباشد . در SIP از سوی دیگر ، تنها پردازش استاندارد پیش بینی شده است ، برای شناسائی کردن این مشخصات ، H.450  یک فضا و فاصله نام گذاری سلسله مراتبی را با استفاده از         توسعه ها و بسطهای ویژه واسط را مشخص می کند .

    بنابراین هیچ خبر اختیاری برای تغییرات وجود ندارد تا زمانی که واسط یک ID رسمی واسط را داشته باشد . این برای SIP کاملا" متفاوت است . SIP از شناسائی کننده های واسطه استفاده نمی کند و هر تغییر با IANA برای جلوگیری از مشکلات شبکه سازی ثبت شده است .

    بسیاری از زبانهای برنامه نویسی در متن ( بافت ) SIP برای برنامه نویسی سرویس دهنده های SIP تعیین و مشخص شده اند . اگرچه در H.323 پنهان و گم شده اند ، آنها همچنین می توانند برای آن به کار برده شوند . زمانی که این زبانهای برنامه نویسی از بافت ( متن ) HTTP مشتق شده اند ، آنها برای SIP راحت تر قابل اعمال و اطلاق پذیر هستند به طوری که SIP براساس HTTP پایه ریزی شده باشد . برای فعال ساختن سرویس در شبکه JP با مسیر نامشخص ، SIP می تواند ، سروسی دهنده های نماینده ( پروکسی ) را مشخص کند که باید توسط پیام SIP منتقل       شده اند : در H.323 این امر غیر ممکن است . در (26) ، استفاده از ساختار دستور ASNL برای کدبندی پیامهای H.323 به عنوان یک سربار ( بار اضافی ) در پیچیدگی مخالف متن شیوه SIP متمایز شده است . البته کدگذاری براساس متن مزیتهایی در الگوسازی سریع راه حلهای ویژه دارد . نکته دوم ، تجزیه وتحلیل مخابره کردن پیامها می باشد . برای مثال ، مجری شبکه می تواند ، متن پیام را بدون مفسر ، تغییر و تفسیر کند . از سوی دیگر ، هنگام استفاده از ASNI ، یک تائید سیستماتیک از فرآیند ( مرحله ) توسعه نرم افزاری وجود دارد . ابزارها برای کنترل کردن دستور و بالا بردن سرعت ایجاد کدبندی اتوماتیک و اجرا آسان عملکردهای پردازش پیام وجود دراد . همچنین ، قوانین      کد گذاری (Encoding) فشرده (Pack) ( PER) به کار برده شده در H.323 ، مخابره کردن ASNI پیامها را به طور موثر را متراکم فشرده می کند .

 

4- نمونه های دقیق سرویس و خدمات

    پس از بحث کردن راجع به مشخصات و عملکرد و استاندارد و معیار تلفنی IP به طور مجزا ، نمونه های دقیق و جزئی برای نشان دادن برخی تفاوتهای مهم بین H.323 و SIP در زیر ارائه شده اند . دو نمونه سرویس و خدمات ویژه تکمیلی (Call Hold , Call Transfer ) و یک سناریو سرویس غیر UOIP ( کلیک کردن برای فاکس با استفاده از PJNT انتخاب شده است .

 

1-4- Call Hold

    Call Hold ، نگه داشتن بخش A [رای تغییر کردن ارتباط با گروه B طی یک فراخوانی فعال را ممکن می سازد . رابطه مخابره کردن بین دو گروه پایان نیافته است . دو شکل پایه ای از Call Hold وجود دارد ، Near End Hold ( نزدیک ) و Remot End Hold از راه دور . با End Hold از نزدیک ، کانالهای bearer باز باقی می ماند . امر دیگر اطلاعات تصویری /صوتی را از کاربر حمل نمی کنند . در عوض آنها می توانند برای فرستاده رساند روی hold به کار برده شوند که برای مثال یک اطلاعیه ، یک ملودی یا یک کلیپ تصویری است . دومین فرم ( شکل) End Hold از راه دور است که کانالهای ارتباطی طی حالت hold ، بلا استفاده می باشند . نقطه پایانی B ممکن است Moht را برای کاربر B به طور محلی انجام دهد . هد ، Remote End Hold را در سناریو نمونه مان توصیف و تشریح می کنیم . با استفاده از شیوه های Call Retriene ، کانالهای ارتبطی می تواند دوباره فعال شوند و فراخوانی به حالت فعال برگردد .

 

1-1-4- SIP

    نمونه زیر ، شناخت SIP از یک سناریو Far End Hold ( از راه دور ) را نشان می دهد . اجرائیات سرویس دهنده / سرویس گیرنده SIP در نقاط پایانی شرکت کننده تصور شده اند . به دلیل اینکه سرویس دهنده های پروکسی ( نماینده ) نقشی را در این نمونه ایفا نمی کنند ، آنها در سناریو نشان داده نشده اند ، شکل 4 ، یک سناریو Far End Hold را نشان می دهد . برای تکمیل شدن ، تنظیم فراخوانی پایه ای و اساسی شامل جریانات پیام شده است . SIP (17) ، حالتهای فراخوانی را تنها برای تنظیم فراخوانی تعیین می کند

    در حالیکه هیچ پیام شخصی  (شیوه یا سرصفحه SIP ) برای درخواست مشخصات Call Hold وجود ندارد هر کس باید به مکانیزم گردش کار پایه ای SIP متکی باشد . برای تنظیم کردن کاربر B روی hold ، کاربر A طبق استاندارد و معیار SIP ، کاربر B ( پیام دوم INVEIT ) را با پارامتر آدرس ارتباط مشخصه ارتباطی طی در تنظیم توصیف و تشریح نشت (SDP) به صفر را دوباره فرا می خواند . ای کار ، نقطه پایانی B را نشان می دهد که A فرستادن جریانات رسانه ای را متوقف می کند . نقطه پایانی B ، درخواست مشخصه Call Hold را از دور ، SDP انجام شده به عنوان یک بار SIP مشخص و آشکار می کند . Invite (فراخوانی) دوباره دیگر از کاربر A با پارامتر که درست اصلی ، Call Hold را متوقف می سازد .

    این فعال سازی مهم ممکن است باعث مشکلات اجرایی فراوانی شود . این ابهام برای ترویج دهندگان عاملان کاربر SIP برای شناختن ( تشخیص دادن ) تنظیم آدرس مقصد برای جریانات رسانه ای برای نگه داشتن روی صفر به عنوان درخواست Call Hold ، بقای می ماند . این بدین معناست که پیام مشابه با پارامترهای مشخص ممکن است باعث واکنش های مختلفی توسط گیرنده شود که بستگی به متن واقعی جلسه ونشت دارد . این شیوه برای مشخصات و ویژگیهای زیادی تنظیم نخواهد شد . Working Group SIP قبلا" این مساله را با چارچوب کاری کنترل فراخوانی تشخیص داده اند که در بخش بعدی نشان داده خواهد شد .

    مساله دیگری که توسط استاندارد آشکار باقی می ماند ، مشخصه آگاهی و اطلاع است . وضعیت کاربر B یک گروه نگه داشته شده و کاربر B که کسی را برای hold تنظیم می کند ، برای تضمین کردن پردازش فراخوانی به خاطر سپرده شده است . درباره این برای اجرا کنندگان باقی می ماند اگر کاربران خودشان باشد ( یا یک برنامه کاربری لایه بالاتر ) را جانشین وضعیت SIP ( گسترده شده ) برای به خاطر سپردن آن مشخصه ها یی می باشد که آنها شامل می باشد . اجرای مثلا" on hold playing music کاربر B برای خودش به این تصمیم بستگی دارد . 

    مساله آگاهی و اطلاع ( عدم اطلاع ) در ترکیب با مشخصات دیگر یا در یک متن پیچید تر ، حتی بدتر می باشد ، در حالیکه Call Hold باید مجاز به پردازش دقیق نباشد . تصویر زیر شامل یک کنفرانس جفت شده می باشد که توسط سرویس دهنده کنفرانس کنترل شده است . عملکرد درست سرویس Call Hold به آگاهی سرویس دهنده کنفرانس بستگی خواهد داشت . زمانی که این عمل به طور آشکار به کل گروه کنفرانس مخابره نشده ابشد ، ممکن است بلا استفاده تنظیم شده باشد ، یا حتی در مورد Near End Hold Music برای تمام گروهها مخابره شده باشد . یک موقعیت فعل و انفعال خاص روی می دهد .

 

 

2-1-4- H.323/H.450

    سناریوی زیر ، Call Hold سرویس و خدمات تکمیلی در H.323/H.450 به صورت استاندارد شده در   0450.4 W (6) تشریح و توصیف می شود . نمونه ها ، الگوی کاملا" توزیع شده با احرای H.450 در نقاط پایانی شرکت کننده را فرض       می کنند . GL در این مورد ناپیدا و پنهان می باشد و بنابراین و دیاگرامها نشان داده نشده است .

    شکل5 ، سناریوی Remote End Hold را در H.450 / H.323 را نشان      می دهد . دو خط عمودی ، ماشین ها را برای فراخوانی پایه ای و ماشین مشخصه هر نقطه پایانی را برای مشخصه Call Hold را نشان می دهد .

    در آغاز کاربر A سرویس دهنده یک فراخوانی فعال با کاربر B دارد . کاربر A مثلا" دکمه hold روی نقطه پایانیش را نشان می دهد که باعث پایم FACILIT شامل عمل Remote End Hold می شود . این امر به طور آشکار یک end hold از راه دور را نشان می دهد . در همان زمان ، نقطه پایانی A رسانه های موجود را در صوتی / تصویری و ... را از B را دچار تعرض می کند . پهنای باند بیشتری در نظر گرفته نشده است . مشخصه حالت Hold-RE-Requested, A را برای به خاطر سپردن اینکه یک hold از راه دور آغاز شد است ، را تغییر می دهد .

    ماشین فراخوانی پایه ای تغییر نکرده است هنگامی که یک سرویس تکمیلی را معرفی می کند ، زمانی که ماشین حالت ، حالتها و عملکردها را تعیین می کند . همچنین فعل و انفعال تسهیل شده است ، زمانی که تمام نقاط پایانی موجود می تواند توسط جستجو در حالتهای آنها مشخص شوند که آنها در حالت hold هستند و اینکه حوادث و رویدادها و عملکردهای جدید منجر به فعل و انفعالات ناخواسته ای با مشخصات دیگر می شود . پس از دریافت عمل remote  hold. Inv ، B کنترل        می کند که آیا او می تواند Remote End Hold را تائید کند یا نه در صورت تثبیت بودن ( تائید ) ، نقطه پایانی B کانالهای رسانه ای را نیز دچار وقفه می سازد و            رسانه های محلی را روی hold برای کاربر ارائه می کند . تائید این عمل به A در یک پیام FACILTM مخابره شده است .

    اگر B ، عمل Remote End Hold را تائید نکرد ، عدم پذیرش ( رد شده ) به A مخابره خواهد شد . توجه داشته باشید که B نیاز به تائید H.450.4 برای رد کردن درخواست ، ندارد . Generic Functions-H.450.1 ( عملکردهای کلی H.450.1 ) شامل مکانیزم عمومی است که اعمال مورد نیاز را هنگامی نشان می دهد که عمل درخواست شده تائید نشده باشد . حتی اگر Remote End Hold توسط نقطه پایانی B تائید شده باشد ، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که عمل hold شاید نپذیرفته باشد . این عمل می تواند مخابره شده باشد که شامل علت عدم پذیرش مربوطه می باشد .

 

 

2-4- انتقال مکالمه تلفنی (فراخوانی)

    ویژگی Call Transfer ( انتقال فراخوانی ) ، کاربر انتقال دهنده A را مجاز به انتقال دادن یک فراخوانی فعال با کاربر انتقال داده شده B را به یک کاربر بر انتقال داده شده C می کند . نتیجه عملکردها این است که فراخوانی ( مکالمه) قبلی بین B,A مشخص شده است و فراخوانی جدید بین B وب در حالت فعال است . دو فرم پایه ای از انتقال فراخوانی وجود دراد . انتقال یک مرحله ای یا انتقال تنها وبی همراه و انتقال چند مرحله ای یا انتقال مشاروه ای انتقال یک مرحله ای در نمونه زیر توصیف و تشریح شده است .

 

1-2-4- SIP

    به جز Call Hold ، برای Call Transfer ، IEFT اخیرا" طرحی را منتشر کرده است که شیوه جدید مورد استفاده قرار گرفتن یک سیگنال انتقال تلفن (فراخوانی) را مشخص می کند :

    شیوه REFE2 (2.) . شکل 6 نمونه جریان پیام را برای یک انتقال تنها (یک مرحله ای ) را نشان می دهد که از یک فراخوانی فعال بین B,A آغاز می شود . A ، انتقال فراخوانی را با تنظیم کردن کاربر انتقال داده شده ، B روی hold را آغاز می کند ، هنگامی که Call Hold B را پذیرفت . A شیوه انتقال را با فرستادن یک درخواست REFER با آدرس C به B آغاز می کند . این امر نشان میدهد که B باید C را فرا خواند و پاسخ مثبت و موفقیت آمیز را 200.0k ) را به اصل و سرچشمه ( بنیان گذار ) صادر می کند ، A ( در این مورد ) در دریافت پاسخ مثبت ، A ، رابطه سیگنال کردن آنرا با B که درخواست BYE را منتشر می کند ، را پایان می دهد . هنگامی که روش REFE توسط واحد SIP تائید نشده به سادگی پیام خطا و اشتباه (501 ) اجرا نشده است به آغاز کننده بر می گردد .

    به جز مشخصات و ویژگیهای پایه ای و اساسی فراخوانی که در خبش قبل مشاهده ، استفاده از refe به وضوع ، یک Call Transfer ، خدمات اضافی و تکمیلی فراخوانی را نشان می دهد تعیین می کند . با این وجود طرح IEF ، کمبود اطلاعات مهم برای اجرای این مشخصه را دارد . مثلا" در شکل 3 نقاطی را نشان می دادیم جایی که حالت های فراخوانی برای ارائه کنترل پیام مناسب ، مجبور به تغییر می باشند . از دست تلفن یک کاشین با حالت محدود در استانداردها و معیارها باعث مسائل و مشکلات بین عملکردی با اجرائیات مختلف می شود . اما حتی اگر این وضعیتهای جدید بر ماشین پایه ای حالت فراخوانی افزوده شوند ، فراخوانی پایه ای با افزودن مشخصات بیشتر ، بیشتر و بیشتر پیچیده خواهند شد . این امر باعث مسائل و مشکلات درجه بندی و سنجش می باشد .

 

2-2-4- H.323/H.450

    شکل 7 ، یک انتقال یک مرحله ای را طبق H.450 نشان می دهد . با شروع شدن از یک فراخوانی فعال با نقطه پایانی B  نقطه پایانی  A ، انتقال را با فرستادن یک پیام FACILITY با عمل ct Initiate. Involce آغاز می کند . این عملکرد شامل آدرس منتقل شده به بخش C می باشد . در مورد انتقال چند مرحله ای ، این عملکرد شامل اطلاعاتی راجع به شناسائی فراخوانی ، فراخوانی مشاوره ای خواهد بود که برای مرتبط کردن فراخوانی در نقطه پایانی C مورد نیاز است .

    به دنبال دریافت عمل ct. Initiete. Invoke ، نقطه پایانی B ، یک فراخوانی جدید با گروه را با استفاده از پیام SETUP با یک عمل ctserup.Invole را آغاز       می کند . این فراخوانی جدید ممکن است ، توانائیهای رسانه ای فراخوانی را با A ارث ببرد یا توانائیهای رسانه ای را از حذف ، بیان کند . عمل a Setup Invoke شامل اطلاعاتی راجع به کاربر انتقال دهنده A می باشد که می تواند برای کاربر نشان داده شده باشد یا توسط مشخصات و کاربردهای دیگر سرویس شده باشد . همچنین ممکن است برای اهداف پذیرش و قبول فراخوانی عنوان بندی مورد نیاز بوده باشد .

 

W.450.1 GF نادیده انگاشتن عملکرد Invole . a Setup را نشان خواهد داد اگر توسط C نقطه پایانی تائید نشده باشد . این امر باعث تنظیم در راه اندازی فراخوانی معمولی به وجود آمده خواهد شد حتی اگر نقطه پایانی C ، H.450.2 را تائید نکرده باشد .

    پس از اینکه پیام ALERTING شامل عمل a Setup.rr دریافت شد ، نقطه پایانی B اولین تلفن را از نقطه پایانی A جدا می کند . کاربر B ، صدا تلفن را خواهد شنید تا اینکه کاربر C گوشی را قطع کند . تا آن نقطه در زمان ، مشخصه میانی نشان داده شده در C,A,B برگشتن به حالت قبل انتقال دهد . مکالمه تلفنو ذخیره کردن مکالمه اصلی بین B,A را ممکن می سازد اگر هر چیزی پذیرفته نشود . رد شود پس از اینکه پیام Connect از نقطه پایانی C دریافت شد . ارتباط بین B,A ایجاد می شود .

 

3-4- نمونه مشخصه غیر VOIP

1-3-4- SIP

    علاوه بر دعوت گروهها برای شرکت کردن در جلسه چند رسانه ای SIP ، آغاز کردن جلساتی را مجاز می سازد که ماورا VOIP می رود و محدود به یک رسانه خاص نیستند . حتی جلسات غیر IP مثل PS TN-Call ممکن است توسط SIP احضار شد باشد . برای نشان دادن این مشخصه آشکار SIP در رابطه آغاز جلسه ، قرارداد سرویس PINT در ذیل تشریح شده است .

    قرارداد PINT از SIP,SDP برای فراخوانی سرویسهای تلفنی در GSTN از یک شبکه SIP استفاده می کند . تمام توسعه ها و بسط های SIP مشخص شده در PINT در راستای نقطه خط مبنای SIP می باشند . پیام Invente SIP به عنوان محفظه حمل برای مبادله اطلاعات کنترل سرویس و خدمات بین کاربر PINT              ( سرویس گیرنده SPI ) و دروازه PINT ( سرویس دهنده SIP ) به کار برده شده است.دروازه PINT درخواست به یک مولفه کنترل شبکه GSTN را تقویت می کند و آخرین سرویس تلفن درخواست شده GSTN اجرا می کند . سناریوی خدمات ، برای مثال کلیک کردن برای شماره گیری یا کلیک کردن برای برگشت فاکس می باشند .

    در حالیکه کاربر PINT ، SIP را برای فراخواندن سرویس دهنده از راه  دور PINT به یک نشت را به کار می برد که در شبکه تلفن تنظیم خواهد ، توصیف ویژه نشت شبکه تلفن به عنوان بار و محموله SDP در بدنه پیام Invite انجام شده است . SDP با پارامترهای اضافی برای تائید انواع شبکه های جدید (ISDN,GSP) انواع رسانه های جدید ( فاکس ، تصویر و ... ) و علائم و برچسبهای ویژه و با فرمت ویژه افزایش یافته است . توصیف نشت SDP ، برای گردش کار SIP INVITE ، غیرقابل رویت است و تنها دروازه PINT ، چگونگی پردازش کردن را می دانند . شکل 8 ، نه جریان پیام را برای یک سرویس درخواست فاکس کردن متن را نشان می دهد  .

 

 

2-3-4- H.323

اگرچه H.323 مرکز و کانون اصلیش روی سرویسها و خدمات صوتی و چند رسانه ای قرار داده است ، همچنین ارائه خدمات غیر VOIP نیز ممکن است در ذیل ،یک شیوه با استفاده از H.323 Annexk ، خلاصه بیان شده است که عملکرد مشابهی را به عنوان مثال SIP/PINT ارائه می کند . با Annexk ، ساختن نقاط انتهایی بسیار ساده برای کنترل سرویس شامل تنها بخشهایی از قرارداد RAS و سرویس گیرنده HT.TP          ( مثلا" جستجو گر وب ) ممکن می باشد پس از ثبت RAS با GK ، نقطه پایانی ، URL از Fexbad GW برای تماس برقرار کردن برای نشت کنرتل سرویس و خدمات دریافت می کند . با اساتفاده از AT.TP انتخاب گزینه های سرویس برای کاربر نشان داده شده است . هنگامی که کاربر درخواست یک عمل را می کند (مثلا" کلیک کردن برای فاکس ، این عمل دوباره به Faxboa GW با استفاده از HTTP منتقل  شده است . Faxback gw سپس عملکرد مربوطه را به سوی شبکه PSTN حمل می کند ( مثلا" با استفادهاز کنرتل فراخوان IN به صورت شیوه IPINT . در مقایسه با  مثال SIPIPNT ، شمخص می شود که تقسیم بندی عمل و کار متفاوت است . در حالیکه SIP ، قرار دادن گردش کار برای فرستادن توصیف جلسه ارائه می کند ، کنترل گردش کارH.323 Annexk در توصیف WTML سرویس برنامه ریزی شده است .

 

5- نتیجه

    این بررسی ، نظر اجمالی و برداشت کلی از دو معیار استاندارد H.323,SIP,VOIP ارائه کرده است که روی معماری سیستم خدماتی و مکانیزمها برای توسعه دادن وآماده گردن سرویسها با استفاده از استاندارد و معیار متمرکز می شود . گرچه هر دو قرارداد ممکن است برای VOIP به کار برده شود ، کانون اصلی آنها بسیار متفاوت می باشد . در حالیکه  SIP به عنوان یک قرارداد عمومی گردش کار برای آغاز جلسه نه برای همه رسانه ویژه رسانه های صوتی یا تصویری طراحی شده است ، کانون و مرکز فعالیت H.323 برای کنترل کردن صدا و فراخوانی چند رسانه ای شامل سرویسها و خدمات تکمیلی و اضافی تنظیم شده است .

    تا آنجا که به استاندارد سازی کنترل فراخوانی و سرویسهای تکمیلی مربوط می شود ، SIP هنوز برخی از نقصهای مربوط به تعداد ویژگیهای استاندارد شده و وضعیت اجرائی آنها را نشان می دهد . اکنون SIP برای ادامه دادن با عملکرد مربوطه در H.323 توسعه خواهد یافت . SIP  در رابطه با طراحی پایانه های بدون صدای و کم هزینه مزیتهایی دارد . سرویس گیرنده SIP مجبور به حمایت و پشتیبانی کردن مثل صدا ، SIP ، توانایی مبادله اطلاعات نیست ، و بنابراین سرویس گیرنده های Lightueight Sip می توانند برای کنترل کردن سرویسهای بدون VOIP ساخته شوند . بنابراین SIP توانائیهایی برای Lightueight Sip دارد و برای اصرار کردن راه حلهایی با متمرکز شدن روی آغاز هشت قابل تغییر آسوده می باشد . حوزه گسترده تر SIP ، پایه و اساسی را برای دامنه وسیع تری از کاربردهای احتمالی تشکیل می دهد . هدف H.323 در آغاز ، سرویسهایی غیر VOIP نبوده است بلکه قبلا" برخی بسطها و گسترشهایی به استاندارد در آن جهت وجود دارد : H.323 Annex k در آن عرصه با برخی محدودیتها ، قابل اجرا و مناسب می باشد . به طور خلاصه ، SIP مکانیزمهای  بهتری را برای کنترل کردن سرویسها و خدمات غیر VOIP ارائه می کند .

    با مرکز فعالیت تنظیم شده روی کمک و حمایت کردن صدا و چند رسانه ای راجع به IP شامل سرویسهای تکمیلی ، H.323 برای کاربردهای تلفنی IP ، انتخاب بهتری است . این شامل سناریوهای جایگزینی برای PBX2 موروثی می باشد                 ( مثلا" هنگامی درست است که IP تلفنی با سیستم های تلفنی موروثی ضمیمه شود و به طور مشترک وجود دارد . گرچه این ممکن است مثل یک کاربرد ویژه برای سناریوهای شرکتی به نظر برسد و روند کاربردهای ONS SOIRCING نیز می تواند برای IP تلفنی مشاهده شده باشد بنابراین سرویسهای تکمیلی و H.323 برای اجرائیات ناقل نیز مهمتر شده است .

    اگرچه این دو معیار به همدیگر نزدیک می شوند انتظار می رود هیچ یک از دو پروتکل ( قرارداد ) بیش از دیگری موفق نخواهد شد . آنها احتمالا" به طور مشترک از          محیط های مختلف و اجرائیات در بلند مدت وجود خواهند داشت و همچنین نیازی روی شبکه سازی بین آنها قرار می دهد .

نوشته شده در چهارشنبه 23 دی‌ماه سال 1388ساعت 23:32 توسط ADMIN نظرات (1)|


Design By : Night Skin