محدودکردن تغییر اندازه فرم در دلفی - برترین مقالات کامپیوتر
X
تبلیغات
رایتل


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

 

گاهی اوقات نیاز است فرم ما از نظر اندازه پیرو یک الگو باشد و کاربر نتواند خارج از محدوده این فرم را تغییر اندازه دهد، راهی که پیشنهاد می شود، استفاده از Windows Messages، تابع WM_GetMinMaxInfo میباشد.

unit MinMax;
 
interface
 
uses
  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  Forms, Dialogs;
 
type
  TForm1 = class(TForm)
  private
    { Private declarations }
    procedure WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage); message WM_GetMinMaxInfo;
  public
    { Public declarations }
  end;
 
var
  Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.DFM}
 
procedure TForm1.WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage);
Begin
  inherited;
  with PMinMaxInfo(MSG.lparam)^ do
  begin
    with ptMinTrackSize do
    begin
      X := 300;
      Y := 150;
    end;
    with ptMaxTrackSize do
    begin
      X := 350;
      Y := 250;
    end;
  end;
end;
 
end.
نوشته شده در شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1385ساعت 08:17 توسط ADMIN نظرات (0)|


Design By : Night Skin