نمایش میزان کپی شدن فایل با ProgressBar در دلفی - برترین مقالات کامپیوتر
X
تبلیغات
رایتل


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

چطور میتوان زمان کپی شدن فایل را با استفاده از ProgressBar نمایش داد؟
برای انجام این کار ابتدا بر روی یک فرم یک
ProgressBar اضافه کنید سپس تابع زیر را تایپ کنید:

procedure TForm1.CopyFileWithProgressBar1(Source, Destination: string); 
var 
  FromF, ToF: file of byte; 
  Buffer: array[0..4096] of char; 
  NumRead: integer; 
  FileLength: longint; 
begin 
  AssignFile(FromF, Source); 
  reset(FromF); 
  AssignFile(ToF, Destination); 
  rewrite(ToF); 
  FileLength := FileSize(FromF); 
  with Progressbar1 do 
  begin 
    Min := 0; 
    Max := FileLength; 
    while FileLength > 0 do 
    begin 
      BlockRead(FromF, Buffer[0], SizeOf(Buffer), NumRead); 
      FileLength := FileLength - NumRead; 
      BlockWrite(ToF, Buffer[0], NumRead); 
      Position := Position + NumRead; 
    end; 
    CloseFile(FromF); 
    CloseFile(ToF); 
  end; 
end; 


در این تابع شما در واقع فایل مبدا را خوانده و در مقصد مینویسید. حالا یک دکمه اضافه کرده کد زیر رو اضافه نمایید:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  CopyFileWithProgressBar1('c:Welcome.exe', 'c:	empWelcome.exe'); 
end;چطور می توان زمان کپی شدن فایل را محاسبه و نمایش داد؟
برای این کار نیز میتوانید از تابع زیر استفاده کنید:

procedure TForm1.CopyFileWithProgressBar1(Source, Destination: string); 
var 
  FromF, ToF: file of byte; 
  Buffer: array[0..4096] of char; 
  NumRead: integer; 
  FileLength: longint; 
  t1, t2: DWORD; 
  maxi: integer; 
begin 
  AssignFile(FromF, Source); 
  reset(FromF); 
  AssignFile(ToF, Destination); 
  rewrite(ToF); 
  FileLength := FileSize(FromF); 
  with Progressbar1 do 
  begin 
    Min  := 0; 
    Max  := FileLength; 
    t1   := TimeGetTime; 
    maxi := Max div 4096; 
    while FileLength > 0 do 
    begin 
      BlockRead(FromF, Buffer[0], SizeOf(Buffer), NumRead); 
      FileLength := FileLength - NumRead; 
      BlockWrite(ToF, Buffer[0], NumRead); 
      t2  := TimeGetTime; 
      Min := Min + 1; 
      // Show the time in Label1 
      label1.Caption := FormatFloat('0.00', ((t2 - t1) / min * maxi - t2 + t1) / 100); 
      Application.ProcessMessages; 
      Position := Position + NumRead; 
    end; 
    CloseFile(FromF); 
    CloseFile(ToF); 
  end; 
end;


در این تابغ ابتدا زمان اولیه در متغیر t1 ذخیره شده و سپس پس از کپی شدن هر قسمت از فایل، زمان در متغیر t2 ذخیره میشود و توسط فرمول زیر مقدار زمان باقی مانده تا کپی کامل فایل بدست می آید.

((t2 - t1) / min * maxi - t2 + t1) / 100

 

نوشته شده در شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1385ساعت 08:16 توسط ADMIN نظرات (0)|


Design By : Night Skin