کنترل های Validation در ASP.NET ( بخش دوم ) - برترین مقالات کامپیوتر


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

کنترل های Validation در ASP.NET ( بخش دوم )
در بخش اول به ماهیت و جایگاه کنترل های validation اشاره و عملکرد دو     کنترل <asp:RequiredFieldValidator>   و    <asp:RangeValidator>  بررسی گردید . در این بخش به بررسی سایر کنترل های validation خواهیم پرداخت .

کنترل <asp:CompareValidator>
کنترل فوق مسئولیت بررسی‌ مقدار درج شده در یک TextBox  را برعهده دارد . بدین منظور داده ورودی با یک مقدار خاص و یا مقدار یک کنترل موجود بر روی فرم مقایسه می گردد . نوع داده درج شده در TextBox می تواند از نوع Currency ، Date ، اعشاری ، صحیح و یا رشته ( مقدار پیش فرض ) باشد . 

شکل عمومی
شکل عمومی کنترل فوق به صورت زیر است :

<asp:CompareValidator id="id" Runat="Server"
ControlToCompare="controlID"
ControlToValidate="controlID"
Display="Dynamic|None|Static"
ErrorMessage="string"
Operator="Equal|NotEqual|GreaterThan|GreaterThanEqual|LessThan
                  |LessThanEqual|DataTypeCheck"
SetFocusOnError="False|True"
Type="Currency|Date|Double|Integer|String"
ValidationGroup="name"
ValueToCompare="value"
/>

توضیحات 

 • از یک id صرفا" زمانی استفاده می شود که قرار است به کنترل از طریق اسکریپپ مراجعه گردد .

 • به خصلت ControlToValidate ، مقدار id کنترل textBox که مسئولیت بررسی آن به کنترل <asp:CompareValidator> واگذار شده است ،‌نسبت داده می شود.

 • خصلت ErrorMessage ، پیام مورد نظر در صورت بروز خطاء را مشخص می نماید .

 • خصلت SetFocusOnErrorMessage ، یک blinking cursor را در کنترل TextBox مربوطه به منظور تسهیل در امر درج داده جدید قرار می دهد .

 • خصلت ValidationGroup یک گروه از کنترل های TextBox را که مجموعه ای از تست های بررسی روی آنها اعمال خواهد شد ، مشخص می نماید (در مواردی که دکمه های متفاوت می توانند باعث فعال شدن تست های مختلفی گردند ) .

 • خصلت Display : کنترل  <asp:CompareValidator> ، یک فضای افقی را متناسب با طول رشته مربوط به پیام خطاء اشغال خواهد کرد . در اغلب موارد ، پیام خطاء در کنار TextBox مربوطه نمایش داده می شود . مکان فوق بر روی صفحه همواره نشان داده خواهد شد ( ولو این که خطائی اتفاق نیافتد ) . در صورتی که مقدار خصلت Display معادل Dynamic در نظر گرفته شود ، مکانی برای نمایش پیام خطاء رزو نخواهد شد و  بطور پویا و همزمان با بروز خطاء ایجاد می گردد . 

 • مقدار ورودی می تواند با یک مقدار مشخص شده توسط خصلت ValueToCompare و یا مقدار یک کنترل دیگر موجود در صفحه ( مشخص شده توسط خصلت ControlToCompare ) ، مقایسه گردد . به صورت پیش فرض ، عملیات مقایسه برای "برابری " انجام خواهد شد . در صورت نیاز می توان از سایر عملگرهای مقایسه ای  که توسط خصلت Operator مشخص می گردند ، استفاده نمود . عملیات مقایسه بر اساس نوع داده درج شده در Textbox که توسط خصلت Type مشخص می گردد ، انجام خواهد شد .

 • خصلت Type : در صورتی که نوع داده ورودی مشخص نگردد ،‌ نوع آن به صورت پیش فرض string در نظر گرفته خواهد شد .  یک TextBox خالی ، به عنوان یک نوع داده معتبر ارزیابی خواهد شد . بنابراین ، لازم است که به همراه کنترل <asp:CompareValidator> از یک کنترل RequiredFieldValidator نیز استفاده گردد تا این اطمینان حاصل شود که با عدم درج داده در TextBox مربوطه با آْن به عنوان یک داده معتبر برخورد نخواهد شد .

مثال
در این مثال ،  کاربر می بایست یک عدد مثبت را وارد نماید و در صورتی که مقدار ورودی منفی باشد یک پیام خطاء نمایش داده می شود . به همراه کنترل CompareValidator از یک کنترل RequiredFieldValidator نیز استفاده شده است تا عدم درج داده ( خالی‌بودن ) به عنوان یک داده معتبر ارزیابی نگردد .
مقدار ورودی می بایست از نوع اعشاری (Type=Double ) و بزرگتر از (Operator=GreaterThan )  صفر (ValueToCompare=0 ) باشد  تا  به عنوان یک داده معتبر ارزیابی گردد  .

<SCRIPT Runat="Server">

Sub Get_Data (Src As Object, Args As EventArgs)
    Output.Text = "You entered '" & MyTextBox.Text & "'"
End Sub

</SCRIPT>


<form Runat="Server">

 Enter a positive number:<br/>
<asp:TextBox id="MyTextBox" Runat="Server"/>
<asp:Button Text="Submit" OnClick="Get_Data" Runat="Server"/>
<asp:CompareValidator Runat="Server"
   ControlToValidate="MyTextBox"
   ValueToCompare="0"
   Type="Double"
   Operator="GreaterThan"
   ErrorMessage="Please enter a number greater than 0"
   Display="Dynamic"
   SetFocusOnError="True"/>
<asp:RequiredFieldValidator Runat="Server"
   ControlToValidate="MyTextBox"
   ErrorMessage="Please enter a data value"
   Display="Dynamic"
   SetFocusOnError="True"/>
<asp:Label id="Output" Runat="Server"/>

</form>

 کنترل <asp:CustomValidator>
در زمان بررسی و ارزیابی داده ورودی ممکن است به مواردی برخورد نمائیم که با ترکیب یک RequiredFieldValidator ، RangeValidator و یا CompareValidator  خواسته ما تامین نگردد. در چنین مواردی می توان از کنترل <asp:CustomValidator> به منظور انجام تست های اضافه استفاده نمود .   

شکل عمومی
شکل عمومی کنترل فوق به صورت زیر است :

<asp:CustomValidator id="id" Runat="Server"
ControlToValidate="controlID"
Display="Dynamic|None|Static"
ErrorMessage="string"
SetFocusOnError="False|True"
ValidationGroup="name"
OnServerValidate="subprogram"
/>

توضیحات 

 • خصلت های کنترل <asp:CustomValidator> مشابه سایر کنترل های validation می باشند با این تفاوت که از خصلت OnServerValidate به منظور فراخوانی یک برنامه فرعی برای بررسی و ارزیابی داده ورودی نیز استفاده می گردد .

 • یک TextBox خالی به عنوان یک داده معتبر در نظر گرفته خواهد شد . بنابراین می بایست به همراه کنترل  CustomValidator از یک کنترل RequiredFieldValidator نیز استفاده گردد تا عدم درج داده به عنوان یک داده معتبر ارزیابی نگردد .

 • برنامه فرعی صدا زده شده دارای آرگومان های خاص ServerValidateArgs می باشد . در صورتی که بررسی و ارزیابی صحت داده ورودی توام با موفقیت نباشد ، مقدار خصلت IsValid معادل false خواهد شد . از آرگومان Value ، به عنوان مرجعی به منظور مراجعه به مقدار TextBox ( کنترل مشخص شده توسط خصلت ControlToValidate ) استفاده می گردد .

 • خصلت ErrorMessage ، پیام مورد نظر در صورت بروز خطاء را مشخص می نماید .

 • خصلت SetFocusOnErrorMessage ، یک blinking cursor را در کنترل TextBox مربوطه به منظور تسهیل در امر درج داده جدید قرار می دهد .

 • خصلت ValidationGroup یک گروه از کنترل های TextBox را که مجموعه ای از تست های بررسی روی آنها اعمال خواهد شد ، مشخص می نماید (در مواردی که دکمه های متفاوت می توانند باعث فعال شدن تست های مختلفی گردند ) .

 • خصلت Display : کنترل <asp:CustomValidator> ، یک فضای افقی را متناسب با طول رشته مربوط به پیام خطاء اشغال خواهد کرد . در اغلب موارد ، پیام خطاء در کنار TextBox مربوطه نمایش داده می شود . مکان فوق بر روی صفحه همواره نشان داده خواهد شد ( ولو این که خطائی اتفاق نیافتد ) . در صورتی که مقدار خصلت Display معادل Dynamic در نظر گرفته شود ، مکانی برای نمایش پیام خطاء رزو نخواهد شد و  بطور پویا و همزمان با بروز خطاء ایجاد می گردد . 

مثال
در این مثال به منظور ارزیابی و تست داده ورودی در یک TextBox از دو کنترل CustomValidator و RequiredFieldValidator استفاده شده است . داده ورودی می بایست یک عدد صحیح بین صفر تا نود و نه باشد .
پس از کلیک بر روی دکمه Submit ، روتین Get_Data فعال و قبل از هر چیز عملیات بررسی و ارزیابی صحت داده ورودی انجام خواهد شد . کنترل RequiredFieldValidator در ابتدا بررسی لازم در خصوص درج داده در TextBox را انجام  و در ادامه روتین Validate_TextBox توسط خصلت OnServerValidate کنترل CustomValidator فراخوانده می شود . روتین فوق ،  تست های لازم را بر روی داده ورودی انجام خواهد داد ( برای مراجعه به داده ورودی از  Args.Value  استفاده شده است ) . در صورتی که هر یک از تست های انجام شده توام با موفقیت نباشد ،  خصلت Args.Isvalid مقدار false را خواهد گرفت ( داده ورودی می بایست یک عدد مثبت بین صفر تا نود و نه باشد ) .
پس از انجام فرآیند بررسی داده ورودی ، روتین Get_Data ، اجرا خواهد شد . روتین فوق در ابتدا و پس از کلیک بر روی دکمه button فراخوانده می گردد و اجرای آن تا زمانی که عملیات بررسی و ارزیابی داده ورودی به اتمام نرسیده باشد ، به تاخیر خواهد افتاد .  پردازش های انجام شده در روتین Get_Data مشروط به انجام موفقیت آمیز تست ارزیابی و صحت داده است . بنابراین ، همه چیز وابسته به شرط Page.IsValid شده است و  در صورتی که Args.IsValid معادل false شده باشد  ، مقدار Page.IsValid  نیز false خواهد شد.

<SCRIPT Runat="Server">

 Sub Validate_TextBox (Src As Object, Args As ServerValidateEventArgs)

  If Not IsNumeric(Args.Value) Then
      MyValidator.ErrorMessage = "Please enter a number"
      Args.IsValid = False
    Else
    If Not Args.Value Mod 1 = 0 Then
       MyValidator.ErrorMessage = "Please enter an integer"
       Args.IsValid = False
   End If
   If Args.Value < 0 Then
      MyValidator.ErrorMessage = "Please enter a positive integer"
      Args.IsValid = False
   End If
   If Args.Value > 99 Then
     MyValidator.ErrorMessage = "Please enter a positive integer between 0 and 99"
     Args.IsValid = False
   End If
 End If

End Sub

Sub Get_Data (Src As Object, Args As EventArgs)

If Page.IsValid Then
   Output.Text = "You entered '" & MyTextBox.Text & "'"
End If

End Sub


</SCRIPT>

<form Runat="Server">

Enter a positive integer:<br/>
<asp:TextBox id="MyTextBox" Runat="Server"/>
<asp:Button Text="Submit" OnClick="Get_Data" Runat="Server"/>
<asp:CustomValidator id="MyValidator" Runat="Server"
   ControlToValidate="MyTextBox"
   Display="Dynamic"
   SetFocusOnError="True"
   OnServerValidate="Validate_TextBox"/>
<asp:RequiredFieldValidator Runat="Server"
   ControlToValidate="MyTextBox"
   ErrorMessage="Please enter a data value"
   Display="Dynamic"
   SetFocusOnError="True"/>
<asp:Label id="Output" Runat="Server"/>

</form>

در بخش سوم به بررسی سایر کنترل های Validation خواهیم پرداخت .

نوشته شده در شنبه 24 تیر‌ماه سال 1385ساعت 07:38 توسط ADMIN نظرات (0)|


Design By : Night Skin