WAP چیست؟ - برترین مقالات کامپیوتر


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

WAP سیستمی است که در آن پرو تکل ارتباطی و محیط برنامه نویسی جهت پیاده سازی سیستم های پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر وب روی گوشی های تل?ن همراه ارایه می شود . پروتکل ارتباطی پروتکل ارتباطی که در حال حاضر در اینترنت برای دیدن ص?حات وب است?اده می شود HTTP است .( البته در سطح شبکه اینترنت برای ?عالیت های مت?اوت پروتکل های مت?اوتی در سطح لایه Application است?اده می شود ولی پروتکلی که جهت دیدن سایت ها از آن است?اده می شود HTTP است ) . وقتی آدرس سایتی را به اینترنت اکسپلورر می دهید تا ص?حه مربوط به آن سایت را ببینند ، در پشت پرده ، اینترنت اکسپلورر بسته ای را حاوی اطلاعاتی جهت در خواست ص?حه آن سایت است به اینترنت می ?رستد . اطلاعات این بسته به ?رمتی است که در پروتکل HTTP تعری? شده است . با این توصی? ، وقتی صحبت از تل?ن همراه می شود در نگاه اول مساله حل شده است و ?قط کا?ی است این بار تل?ن همراه شما چنین بسته ای ساخته و به اینترنت ب?رستد . ولی این کار برای یک تل?ن همراه شدنی نیست . زیرا بسته هایی که در پروتکل HTTP ساخته می شوند حجم زیادی دارند و لذا لازم است ?رستنده دارای حا?ظه مناسبی باشد . در حالی که تل?ن همراه از نظر حا?ظه بسیار محدود است ( البته به تازگی گروهی از تل?ن های همراه با نام Smart phone وارد بازار شده اند که از نظر حا?ظه نسبت به انواع قدیمی تر بسیار قوی تر ند . ) همچنین جهت پردازش بسته هایی که با پروتکل HTTP ارسال و دریا?ت می شوند ، نیاز به پردازشگری قوی تر از آن چه که در یک تل?ن همراه وجود دارد ، می باشد . لذا جهت ورود تل?ن همراه ، به دنیای اینترنت ضروری است با توجه به قابلیت های یک تل?ن همراه پروتکل ویژه ای طراحی شود. این پروتکل WAP نام دارد . البته WAP ?راتر از یک پروتکل ساده در لایه Application می باشد و بهتر است به آن پشته پروتکل WAP (Protocol Stack) بگوییم . پشته پروتکل WAP دارای شش لایه می باشد و یک ارتباط connection less را در دنیای تل?ن های همراه ایجاد می کند . در این جا اشاره مختصری به کار هر یک از لایه ها می کنیم . Bearer Layer: 1- معادل همان لایه ?یزیکی در TCP/lP می باشد ولی این بار محیط ارتباطیwireless است و لذا پروتکل های دیگری در این لایه است?اده می شود . WDP: 2- این لایه در واقع همان UDP است . به عبارت دیگر ?عالیت و ساختاری مانند پروتکل UDP در لایه انتقال TCP/lP دارد . 3- WTLS: لایه ای است که امنیت ارتباطات را ?راهم می کند . در این لایه از پروتکل SSL است?اده می شود . 4- WTP : این لایه مدیریت در خواست ها و پاسخ ها را بر عهده دارد . 5-WSP : همانند لایه session در OSi می باشد ، با ت?اوت های مختصری جهت بهینه سازی . 6- WAE : همانند لایه Application در TCP/lP می باشد . در واقع تمام برنامه هایی که پیاده سازی می شوند در این لایه قراردارند و کاربر تل?ن همراه و برنامه نویس WAP ، هر دو، با لایه ارتباط برقرار می کنند . مشکل عدم توانایی تل?ن همراه جهت است?اده از پروتکل HTTP با طراحی پشته پرو تکلی جدید ی با در نظر گر?تن محدودیت های تل?ن همراه حل شد . ولی است?اده از این پروتکل مشکل جدیدی را ایجاد می کند . که ضروری است تدبیر خاصی برای حل آن اندیشیده شود . دو پروتکل مت?اوت ، دو دنیای مت?اوت ?رض کنید تصمیم داریم که با است?اده از تل?ن همراه به اینترنت وصل شویم و از اطلاعات موجود در اینترنت است?اده کنیم . برای این کار ضروریست تل?ن همراه با زبانی ( یا پروتکل ) که در حال حاضر در اینترنت است?اده می شود (HTTP) صحبت کند ولی همان طور که اشاره شد این امر امکان پذیر نمی باشد . راه حل مشکل است?اده از یک مترجم می باشد ، مترجمی که پروتکل تل?ن های همراه (WAP) را به پروتکل وب کنونی (HTTP) و برعکس ترجمه کند. این مترجم اصطلاحاWAP gatewavay نامیده می شود. WAPgateway در واقع یک نرم ا?زار است که بین این دو شبکه قرار می گیرد و وقتی که در خواست ص?حه خاصی از تل?ن همراه ارسال می شود ، WAP gateway این در خواست را گر?ته و به در خواستی با ?رمت HTTP تبدیل کرده و به اینترنت می ?رستد و در ادامه پس از دریا?ت پاسخ از web server مربوطه ، پاسخ را به ?رمت پروتکل WAP تبدیل کرده و به تل?ن همراه بر می گرداند .WAP gaterway می تواند در شبکه مخابراتی و یا در شبکه lSP و یا در شبکه خودتان قرارگیرد . در حال حاضر شرکت های مختل? به گونه های مت?اوتی از WAP gaterway را ارائه کرده اند . توجه کنید که برخی از تولید کنندگان قابلیت های RAS را هم به خود اضا?ه کرده اند تا به نصب RAS server و تنظیم آن وجود نداشته باشد . Browser تا این جا پروتکل ارتباطی و نحوه ارتباط با اینترنت مشخص شد . مشکل دیگری که وجود دارد عدم وجود Browser یا مرورگر در تل?ن همراه نمی تواند از lEکه درPC است?اده می شود است?اده کند برای حل این مشکل ، تولید کنندگان گوشی در قسمتی از ROM دستگاه یک micro browser قرار داده اند که در واقع کاری شبیه به اینترنت اکسپلورر ویندوز می کند . البته در چند سال آینده این ریز مرورگرها روی سیم کارت قرار خواهند گر?ت که این امر جهت راحتی در پیاده سازی سیستم های WAP می گیرد . (همان طور که در حال حاضر ممکن است یک مرورگر ص?حه ای را به گونه خاصی نمایش دهد و مرورگر دیگری به شکل دیگر، دردنیای تل?ن های همراه هم مرورگر های مختل?ی وجود دارد . محتویات سایت محتویات سایت های اینترنتی که در اینترنت اکسپلورر مشاهده می کنید با زبان HTML و یا XML و .... نوشته می شوند . اینترنت اکسپلوررمحتویات یک ?ایل HTML را خوانده و آن را ت?سیر می کند و به صورتی که لازم است نمایش می دهد با این وص? ، ریز مرورگر هم لازم است ص?حات HTML را گر?ته و ت?سیرکرده و نمایش دهد . ولی این کار عملی نیست . اولا جهت نمایش یک ص?حه HTML، ص?حه نمایش بزرگی لازم است که تل?ن همراه ندارد . ثانیا حجم ?ایل های HTML زیادتر ازآن است که دریک تل?ن همراه معمولی قرار گیرد . ثالثا جهت پردازش Tag های HTML نیاز پردازندهای قوی تراز آنچه که در تل?ن همراه موجود است می باشد . طراحان WAP با ارایه زبانی مانند HTML ولی مناسب برای یک تل?ن همراه این مشکل را حل کردند . یعنی به زبانی به نام (Wireless Markup lamguage) WML هم به زبانی به نام WML Script ایجاد شده است . برای تبدیل کدهای HTML به WML نیز نرم ا?زارهای دیگری ساخته شده است ولیکن عملکرد آن ها چندان مطلوب نبوده است . لذا اگر قصد دارید سایتی را جهت است?اده تل?ن های همراه پیاده سازی کنید بهتر است از همان ابتدا ص?حات WML را خودتان بنویسید ( WML بسیار شبیه به HTML است ) و روی web server تان قراردهید . اگر با ASP.NET آشنایی کا?ی دارید می توانید با است?اده از امکاناتی که مایکرو سا?ت در VS.NET جهت تولید سایت برای PDAها قرار داده است سایت خود را پیاده سازی کنید . البته در VS.NET م?اهیمی غیر از آنچه که در WML خواهید دید نیز مطرح می شود . در مورد web server هم می توانید از lls مایکرو سا?ت است?اده کنید و ?قط تنظیمات خاصی را روی آن باید انجام دهید . دنیای WAP م?اهیم ومسایل دیگری هم دارد که در این جا مطرح نشدند ولی امیدوارم این مقاله دید اولیه ای را جهت وارد شدن به این وادی به شماداده باشد .
نوشته شده در شنبه 27 اسفند‌ماه سال 1384ساعت 19:38 توسط ADMIN نظرات (0)|


Design By : Night Skin